top of page
PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs apzināmies, ka personas dati ir vērtība, un apstrādājam tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.

Mūsu mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

1.Definīcijas

Klients – jebkura fiziska persona, kas ir izmantojusi vai izmanto SIA DUBULTU DOKTORĀTS  sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīta ar SIA DUBULTU DOKTORĀTS sniegtajiem pakalpojumiem.

Pārzinis – SIA DUBULTU DOKTORĀTS vai tā struktūrvienība nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jebkura veida neskaidrību gadījumā termini politikā tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.

 

2.Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA DUBULTU DOKTORĀTS, vienotās reģistrācijas Nr. 40003591773, juridiskā adrese Jūrmalā, Strēlnieku prospekts 16 (turpmāk arī – Doktorāts).

SIA DUBULTU DOKTORĀTS datu aizsardzības speciālista tālrunis: 26834178, elektroniskās pasta adrese: liigajaunzeme@inbox.lv

Izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai vēršoties Doktorāta juridiskajā adresē, var uzdot interesējošus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi.

 

Datu apstrāde tiek veikta šādās vietās:

1.SIA DUBULTU DOKTORĀTS Jūrmalas filiāle Strēlnieku prospekts 16, Jūrmala, LV-2015

2.SIA DUBULTU DOKTORĀTS Rīgas filiāle Bauskas iela 33-103, Rīga, LV-1004

 

Sociālajā tīklā “FACEBOK’ platformā esošajā Doktorāta kontā tiek piedāvāta iespēja saņemt  informāciju par  veselības aprūpes pakalpojumu un pieraksta reģistrēšanu vizītei.

Doktorātam nav kontroles par  “FACEBOOK”  veiktajām darbībām. Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī tas, kā “FACEBOOK” tos apstrādā un izmanto, ir aprakstīts “FACEBOOK” datu aizsardzības noteikumos.

Netiek pieņemta automātiska lēmuma  pieņemšana attiecība pret Jums kā pret Datu subjekta.

 

3.Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Doktorāts iegūst un apstrādā tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem personas datu apstrādes nolūkiem un tikai saskaņā ar tiem. Doktorāts ievēro personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – sniegt pakalpojumus, saņemt informāciju, izpildīt ar likumu uzliktus pienākumus, realizēt tiesiskās intereses.

Doktorāts veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pēc iespējas pārskatāmāku personas datu apstrādi un lai Jūs varētu pārliecināties par datu apstrādes drošumu un apstrādes godprātīgumu. Doktorāts neuzņemas atbildību par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdaini iesniegtiem datiem no Klienta puses. Klients ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.

 

 

4.Kādiem mērķiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver arī līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Doktorāta, Klientu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz Jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanai vai tirgus caurskatāmības principa izpildei.

Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti, personai tiek sniegta informācija datu iegūšanas brīdī.

Doktorāts apstrādā personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

  • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Doktorātam saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

  • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

  • saskaņā ar leģitīmajām interesēm - lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Doktorāta un/vai Klienta tiesiskās intereses, kā piemēram, Klienta veselība, sabiedrības jeb citu cilvēku veselība, īpašuma aizsardzība, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana, u.c.

5.Kam un kādos gadījumos Doktorāts nodod Jūsu personas datus?

Doktorāts bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Gadījumi, kad dati var tikt izpausti:

  • Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu datu izpaušanai, piemēram, veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanai.

  • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu noteiktu funkciju;

  • lai izpildītu ar likumu uzliktus pienākumus dati tiek atklāti tikai likumā noteiktajā apmērā un likumā noteiktām iestādēm (piemēram, VID, VSAA, tiesībsargājošas iestādes u.c.);

  • lai nodrošinātu Doktorāta likumīgo interešu aizsardzību dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, auditoriem, juriskonsultiem, un citām personām, kuras var tikt iesaistītas Patnim sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji.

 

Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. Šādos gadījumos Doktorāts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Doktorāta norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus.

Doktorāts personas datu apstrādei izmanto sekojošus apstiprinātus datu apstrādātājus: SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” ( Reģ.Nr. 40003210801), Rīga, Šarlotes iela 1B, LV-1001,

 

6.Kā tiek nodrošināta Jūsu datu aizsardzība?

Doktorāts aizsargā Klienta datus pret nesankcionētu piekļuvi, neatbilstošu lietošanu, izpaušanu, pazaudēšanu vai iznīcināšanu izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Doktorātam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Doktorāts datu aizsardzības nodrošināšanai izmanto šādus, bet ne tikai, līdzekļus: dati uzglabāšana notiek slēdzamās telpās un slēdzamos skapjos, elektroniski uzglabātiem datiem tiek izmantota paroļu aizsardzība, tiek veikta videonovērošana; piekļuve informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama vien izraudzītiem un pilnvarotiem Doktorāta darbiniekiem, izmantojot konkrēti piešķirtu lietotāja vārdu un paroli, kas tiek periodiski atjaunināta, u.c.

Darbinieki kam ir piekļuve Klienta datiem ir informēti par datu apstrādes principiem un instruēti par drošības pasākumiem.

7.Kā notiek datu uzglabāšana un to aktualizācija?

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Doktorāta leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.).

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Mūsu spējas piedāvāt vislabākos ieteikumus, un informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir atkarīgas arī no tā, cik labi mēs zinām Jūs un cik precīzi un pareizi ir Jūsu dati, kurus mēs apstrādājam. Tāpēc ir svarīgi, lai informācija, kuru Jūs mums sniedzat, būtu precīza un pareiza, un Jūs informētu mūs par jebkādām izmaiņām datos.

8.Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai Doktorāts apstrādā Jūsu personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Jums ir tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu Personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Doktorāts izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar Doktorātu par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, Jūsu kā datu subjekta tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot 2.punktā norādīto kontaktinformāciju.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

  • rakstveida formā klātienē Doktorāta telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti);

  • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Doktorāts saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt  tā pieprasījumu.

Konfidencialitātes un datu apstrādes drošības nolūkos, pirms informācijas izsniegšanas, Doktorāts veic atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Klienta identitāti.

 

     

9. Videonovērošana.

 Pārziņa SIA “Dubultu Doktorāts” iekštelpās notiek videonovērošana . 

Videonovērošanas mērķis: novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, konstatētu pretlikumīgu darbību veikšanu, nodrošinātu cilvēku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības, veselības aizsardzību, identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus, kā arī, pierādījumu iegūšana  likumīgo interešu aizstāvībai.

 

 

 

* SIA “DUBULTU DOKTORĀTS” ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem, padarot pieejamu Klientam Privātuma politikas aktuālo versiju, ievietojot informāciju par datu apstrādi mājaslapā www.arsti.lv vai paziņojot Klientam par grozījumiem pa pastu, e-pasta starpniecību vai citā veidā.

bottom of page